Skip to main content Skip to search

Счетоводни услуги

„Спасов Консулт БГ“ ЕООД предлага следните счетоводни услуги:

 • Регистрация на фирми (ЕТ, ЕООД, ООД, АД)
 • Регистрация по ЗДДС
 • Изготвяне на данъчни декларации
 • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет с всички необходими приложения в Търговски регистър при Агенцията по вписванията
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с изискванията на Националните счетоводни стандарти (НСС) приложими в България както и с Международните счетоводни стандарти приложими (МСС) в Европейския съюз (ЕС).
 • Изготвяне на отчети към Национален статистически институт (НСИ), както и към Българска народна банка (БНБ).
 • Получаване на удостоверения от Национална агенция за приходите (НАП) за наличния и липса на задължения
 • Текущо счетоводно отчитане: осчетоводяване на първични счетоводни документи, обработка на банкови извлечения, касови операции, изготвяне на месечни оборотни ведомости и др.
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, заприхождаване, изписване и следене на стокови наличности и материални запаси
 • Изготвяне на текущи справки за вземанията и задълженията на Дружеството по контрагенти
 • Изготвяне и подаване на дневниците за покупки и продажби и месечна справка- декларация по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на VIES и INTRASTAT декларации
 • Изготвяне на различни справки според необходимостта на Ръководството на Дружеството

Цената на счетоводните услуги за Дружества зависи от множество фактори, някои от които са: вид на дейността на Дружеството, област на дейността, наличие на регистрация по ДДС, брой обекти, документооборот, брой осигурени лица, складови наличности и нужда от складова програма, база на съставяне на финансовите отчети, както и необходимост от други
специфични нужди.